REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
w ramach serwisu www.gramiejskakrakow.pl

Niniejszym, na podstawie art. 8 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) operator wprowadza niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej regulaminem.

§ 1. Postanowienia ogólne

Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia przez Operatora usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.gramiejskakrakow.pl

Operatorem systemu dostępnego pod adresem www.gramiejskakrakow.pl jestGAMESCAPE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, al. Pokoju 22/76, 31-564 Kraków, KRS 0000666086, NIP 6751584536.

§ 2. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego dostępnego pod domeną www.gramiejskakrakow.pl,

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z usług, o których mowa w § 3. regulaminu;

Operator – GAMESCAPE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, al. Pokoju 22/76, 31-564 Kraków, KRS 0000666086, NIP 6751584536

Serwis – system stron internetowych stworzonych przez operatora, stanowiący platformę informacyjną dotyczącą operatora i innych współpracujących podmiotów, dla których operator świadczy usługę pośrednictwa drogą elektroniczną w sprzedaży biletów i świadczonych przez nich usług, dostępny na domenie pod adresem www.gramiejskakrakow.pl

Usługi – usługi sprzedaży biletów online, o których mowa w § 3 regulaminu, świadczone przez operatora drogą elektroniczną na stronach serwisu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy z operatorem w zakresie skorzystania z usług o których mowa w § 3. regulaminu.

Bilet – bilet elektroniczny który upoważnia Klienta uczestnictwa w wydarzeniu, organizowanym przez Operatora, we wskazanym terminie za określoną cenę. Na podstawie art. 2. pkt 31) oraz pkt 32) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur, bilet traktowany jest jako faktura i przesyłany zgodnie z zasadami przesyłania faktur w formie elektronicznej.

Dane – dane osobowe Klienta wykorzystywane w procesie zakupu biletu w szczególności: imię, nazwisko, telefon, adres poczty elektronicznej.

Formularz – formularz umieszczony w serwisie wykorzystywany podczas procedury zakupu biletu;

Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2014 r., poz. 1182).

§ 3. Zasady świadczenia usług

Zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu, operator w ramach serwisu internetowego świadczy Klientowi usługi polegające na sprzedaży drogą elektroniczną biletów , a także rozpatruje reklamacje dotyczące sprzedaży biletów.

Płatności za bilet można dokonać za pomocą systemu tPay.

Umowa pomiędzy Klientem a Operatorem zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia realizacji zamówienia przez operatora. Potwierdzenie realizacji zamówienia i bilet jest dostarczany Klientowi pocztą elektroniczną.

Klient może uzyskiwać informacje oraz zgłaszać zapytania związane z przesyłaniem biletu elektronicznie poprzez: pocztę elektroniczną wysyłaną na adres hello@gamescape.pl.

Operator zastrzega sobie prawo do tymczasowego wstrzymania dostarczania usług z uwagi na prace konserwacyjne nad systemem teleinformatycznym operatora oraz na czas aktualizacji danych na stronie internetowej.

§ 4. Reklamacje

Operator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

Klient powinien niezwłocznie powiadomić operatora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu.

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu Klient może zgłaszać na adres poczty elektronicznej hello@gamescape.pl.

W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu.

Operator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 5. Polityka prywatności

Operator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jestGAMESCAPE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, al. Pokoju 22/76, 31-564 Kraków, KRS 0000666086, NIP 6751584536

Dane osobowe gromadzone są w celu przygotowania i wykonania umowy sprzedaży biletów. Dane osobowe mogą być również wykorzystywane przez administratora w celach marketingowych, jeśli Klient wyrazi na to wyraźną zgodę. Zebrane dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom wskazanym w przepisach prawa. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych za pośrednictwem adresu mailowego hello@gamescape.pl oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy.

Operator przetwarza przekazane w formularzu dane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz obowiązującymi przepisami prawa. Operator może przetwarzać bez zgody Klienta, dane w celu prawidłowej realizacji usług, oznaczając te dane jako niezbędne do świadczenia usług. Operator zobowiązuje się do zachowania danych w poufności i nie ujawniania ich innym podmiotom, chyba że Klient wyraźnie go do tego upoważni, albo upoważnienie takie wynikać będzie z obowiązującego prawa. Powyższe postanowienia pozostają w mocy również po wygaśnięciu stosunku prawnego łączącego Operatora z Klientem.

Klientowi przysługuje prawo wglądu do danych przetwarzanych w celu prawidłowej realizacji usługi, które umieścił w formularzu wraz z możliwością ich aktualizacji oraz zmiany.

Operator może wykorzystywać dane Klienta do celów marketingowych, w szczególności do przesyłania Klientowi informacji handlowych pochodzących od Operatora lub osób trzecich drogą elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Klienta wyraźnej zgody na takie przetwarzanie, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna wyboru w treści formularza.

W celu dostosowania usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Klienta, Operator używa plików cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer serwisu na komputerze użytkownika, które to serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera do sieci internet. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu oraz umożliwiają sprawne świadczenie usług. Klient może w każdym czasie wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej możliwość przyjmowania plików cookies, jednakże wyłączenie możliwości przyjmowania plików cookies może spowodować utrudnienia a nawet uniemożliwić korzystanie z usług operatora.

§ 6. Postanowienia końcowe

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy operatorem a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów prawa.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

Wszelkie prawa do treści niniejszego serwisu, w tym wszelkie prawa do jego elementów tekstowych i graficznych, układu strony, baz danych są zastrzeżone przez operatora. Korzystanie z treści umieszczonych w serwisie nie oznacza nabycia przez Klientów i innych użytkowników serwisu jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów czy baz danych zawartych na jego stronach. Klienci oraz inni użytkownicy niniejszego serwisu mogą korzystać ze wskazanych utworów oraz baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych jak również ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności, operator jednoznacznie zabrania dokonywania w celach komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody operatora: kopiowania, modyfikowania czy transmisji w formie elektronicznej lub w jakikolwiek inny sposób, dowolnej części serwisu w całości lub w części, pobierania lub wtórnego wykorzystania części zawartości baz danych umieszczonych na stronach serwisu, w tym używania zautomatyzowanych systemów lub oprogramowania do pozyskiwania danych z serwisu. Operator zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do stron serwisu podmiotom naruszającym powyższe zasady korzystania z serwisu.